Pagtuonan natin ng pansin ang aralin ng pinaglikasan. Naisalakad ang paglalang sa sansinukob nang ipinagpasiya ng Poong Maykapal na magka-ilaw ang Kaniyang sangkalawakan. Ang Ilaw na itinatag ng Ginoo ay di lamang ang ilaw ng karaniwang liwanag (o ang una mang mapag-isipan nating pagsabog ng puti). Ang ilaw na minarapat ng Panginoon na ipagkaloob sa atin ay hindi masasaklaw sa alinmang iisang salita lamang sa anumang wika ng tao, maging ang Hebreo man ng mga mahal na Yudaeon. Kasali na sa ilaw na bigay ng Panginoong Dios ang mga pinaka-haliging kalakasan na namamayani sa kalawakan natin. Hindi pa man malirip ang buong kinabubuluhan nang ilaw na nilalang ng Maykapal, ay gumanda na ang ating pag-uunawa. Alam natin na ang ilaw na ito ay maitatanghal sa anyong tipik-balaning (electromagnetic) daluyong na pinamamagitan. Dakila ang saklaw nito, humigit pa sa takbo ng pula, kahel, dilaw, lunti, bughaw, tayum at lila (pulkah-dilubugh-tali), pagka't nariyang ang daluyong na panglutuin (microwave), daluyong na pailanglang (broadcast waves) at ang pang-sansinukubang daluyong (cosmic rays). Ano ang bumubuo sa daigdig. Nariyan ang mga tipik Merong mga muon at gluon. Kahit ang insulador ay nabibigyan din ng karga. Pa-kabilang Karga ng isang katipikan ang 1.6 x 10-19 Coulomb. Pausling karga ng isang punong-tipik ang +1.6 x 10-19 Coulomb. Ano ang Quinatipik?